Advisering RO – stedenbouw

Wat is de meerwaarde van een initiatief voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving? Een belangrijke vraag die wat ons betreft bij elke ontwikkeling centraal mag staan. Wij particeren in gemeentelijke regiekamers en stedenbouwkundige overleggen om hierover te adviseren.

Als klankbord voor de eigen stedenbouwkundige dienst of ter onderbouwing van een ruimtelijke ontwikkeling adviseert Gelders Genootschap in de fase van stedenbouwkundige planvorming. Onze inzet variëert in omvang van ruimtelijke randvoorwaarden per kavel tot stedenbouwkundige entiteiten. Het ruimtelijk advies ondersteunt gemeenten om ruimtelijke kwaliteit te verlangen en te bereiken bij nieuwe ontwikkelingen en biedt aanvragers houvast bij het ontwikkelen van kwaliteit. Het advies is inhoudelijk onafhankelijk en wordt goed afgestemd met de gemeente en de betreffende beleidskaders.

Snelle responstijd
Om goed op vragen en verwachtingen te kunnen inspelen hebben wij een viertal adviestypen tegen vaste bedragen. Opdrachtgevers weten zo wat ze krijgen tegen welke kosten en tijd. Wij onderscheiden een quick scan, een ruimtelijke notitie, een stedenbouwkundig advies van de commissie en een maatwerk advies. Afhankelijk van het type advies garanderen wij een snelle responstijd.

Quick scan
Wanneer de gemeente vlot enkele ruimtelijke randvoorwaarden wil hebben, kan worden volstaan met een basisadvies. Het basisadvies omvat:
- locatiestudie
- korte beleidsscan
- telefonisch overleg met gemeente
- schets van randvoorwaarden (schets met tekst)
- tijdspad: maximaal 2 weken vanaf opdrachtverlening

Stedenbouwkundig advies van de voltallige commissie
Het Wabo gerelateerd overleg valt binnen het reguliere traject van een bouwaanvraag. Ruimtelijk overleg over stedenbouwkundige randvoorwaarden zonder directe relatie met een bouwaanvraag wordt steeds meer door gemeenten verzocht. Het stedenbouwkundig advies omvat:
- een locatiebezoek
- behandeling in de voltallige commissie (3 commissieleden+RA/stedenbouwkundige)
- voorbereiding en schrijven advies

Ruimtelijke notitie
Wanneer de gemeente behoefte heeft aan een samenhangend, goed onderbouwde notitie over ruimtelijke randvoorwaarden is sprake van een notitie. Deze notitie beschrijft de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van locatie en context. De toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden worden binnen een beleidsmatig kader geplaatst. De notitie biedt een op locatie en beleid gemaakt advies en biedt duidelijke uitgangspunten voor ontwikkeling. De ruimtelijke notitie omvat:
- een locatiebezoek
- analyse locatie en relevant beleid
- afstemming met gemandateerde welstand
- overleg met gemeente
- verbeelding ruimtelijke kwaliteit
- tijdspad: 3 weken vanaf opdrachtverlening

Maatwerk advies
Voor complexe situaties en vraagstukken is sprake van een specifiek maatwerkadvies. Omdat de complexiteit vooraf niet goed te overzien is wordt een aparte offerte gemaakt. Ook kan hierbij worden gedacht aan een beeldkwaliteitplan, overleg met initiatiefnemers of ontwerpbegeleiding. Dit advies kan dienen als input voor de ruimtelijke onderbouwing. Maatwerk advies omvat tenminste:
- een locatiebezoek
- afstemming met adviseurs welstand, landschap en/of cultuurhistorie
- 2 maal overleg met gemeente - tijdspad: in overleg met de opdrachtgever

Voor meer informatie over adviezen en kosten kunt u contact opnemen met Janos Boros, sectormanager Ruimtelijke Kwaliteit, T (026) 4421742