@Beeldspraak april 2015

 

wit

Inspirerende lunchgesprekken gemeentebestuurders

Gelders Genootschap heeft in de afgelopen maand een viertal lunchgesprekken georganiseerd voor bestuurders van Gelderse en Limburgse ledengemeenten. Daarbij stonden twee onderwerpen centraal: de Omgevingswet en het project Stroomversnelling. De gesprekken hadden als doel om de gemeentebestuurders te informeren maar ook om van hen te horen welk beleid de eigen gemeente voert, wat we daarvan kunnen leren en wat men verwacht van het Gelders Genootschap als adviseur. In totaal waren verspreid over de bijeenkomsten 24 gemeenten vertegenwoordigd.

Anticiperen op Stroomversnelling duurzaamheid én ruimtelijke kwaliteit

Energieneutrale woningen
Onlangs hebben wij gemeenten deze brief gestuurd als vervolg op de ontvangen brochure van de Taskforce Stroomversnelling. Hierin wordt enthousiast verteld over het ambitieuze project om in de komende jaren tienduizenden woningen (oplopend tot 4,5 miljoen!) energieneutraal te maken. Het gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen, vooral uit de bouwperiode 1960-1980. Stroomversnelling ontwikkelt een industriële aanpak van deze opgave voor het op een betaalbare wijze renoveren tot ‘nul op de meter’ woningen.

Langs IJssel en Berkel

Op 20 april jongstleden vond het tweede werkatelier plaats van het bovengemeentelijke landgoederenproject Langs IJssel en Berkel. De bijeenkomst vond plaats op het landgoed Ampsen te Lochem. In dit tweede werkatelier werd er samen met zo’n 50 particuliere en institutionele eigenaren, rentmeesters, gemeenten en adviseurs gesproken over het werken met vrijwilligers.

Agenda

 
Vervolgcursus monumentenzorg

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap verzorgen in 2015 drie cursusmiddagen monumentenzorg voor gemeenteambtenaren. Na een aantal algemene trainingen Monumentenzorg voor Niet-Monumentenzorgers bieden we nu drie verdiepingscursussen voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale omgevingsdiensten. De cursussen behandelen belangrijke thema’s en gaan zowel in op architectuurhistorische als bouwkundige aspecten (onderhoud en restauratie).

 
Algemene Ledenvergadering Gelders Genootschap

Op vrijdag 26 juni a.s. organiseert Gelders Genootschap de jaarlijkse ALV, dit keer in de gemeente Groesbeek. Het ochtenddeel van het programma vindt plaats in het gemeentehuis van Groesbeek. Aansluitend aan het huishoudelijk deel vindt het inhoudelijk deel plaats waarbij een aantal gastsprekers ingaat op actuele thema’s. Onderwerp is onder andere het project ‘Stroomversnelling’, een grootschalig landelijk project om woningen te verduurzamen. Begin mei zal het programma definitief bekend zijn en wordt u hier uiteraard over geïnformeerd.