@Beeldspraak juli 2014

Terugblik op ALV in Huissen

Gelders Genootschap kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, die wo. 25 juni jl. in ’t Pannehuis te Huissen (gemeente Lingewaard) werd gehouden. De dag stond na het huishoudelijk deel in het teken van het recente rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) ‘Kwaliteit zonder groei’. Dit vormde een prima aanleiding om het gesprek met onze ledengemeenten aan te gaan. Met name de vraag hoe gemeenten inhoud willen geven aan een ‘duurzame kwaliteit’ van de leefomgeving, ook op lange termijn. Nu we niet meer per definitie uit kunnen gaan van economische groei en de daarmee samenhangende financiële basis om ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, moeten gemeenten op zoek naar alternatieven. Na een toelichting door Jan Jaap de Graeff van de RLI, was er gelegenheid voor de deelnemers om verder te discussiëren over de inhoud, onder leiding van voorzitter Hans Esmeijer.

Nieuwe bestuursleden GG

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 juni jl. in Huissen werd afscheid genomen van de bestuursleden  Kees Luesink (burgemeester van Doesburg), Roeland Geertzen (voormalig wethouder Culemborg) en Peter Drenth (wethouder Doetinchem).
Als nieuwe bestuursleden werden benoemd mevrouw Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen en de heer Rik Gommers, wethouder van Winterswijk.

Meer informatie: Kees van Esch

Kwaliteit zonder groei

Dit voorjaar publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur hun rapport Kwaliteit zonder Groei, over de toekomst van de leefomgeving.

De studie probeert antwoorden te vinden op de vraag van vandaag hoe we de kwaliteit van de bebouwde omgeving kunnen behouden, zonder dat daar nog ruime financiële middelen voor beschikbaar zijn. De afgelopen decennia hebben gemeenten en ontwikkelaars zich bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit vooral gericht op (grootschalige) nieuwbouwprojecten, terwijl de winsten op de grondexploitatie zorgde voor de financiering van die kwaliteit. In feite is ons hele systeem van waaruit de kwaliteit wordt betaald nog gebaseerd op die winst. Bijkomend probleem is de onder druk staande investeringscapaciteit van de woningcorporaties.

Herbestemming van Het Arsenaal in Doesburg: de aanhouder wint

Het Arsenaal in Doesburg is een gebouw met een lange en bewogen geschiedenis. Het veertiende-eeuwse gebouw was oorspronkelijk een nonnenklooster. Tijdens de Reformatie kwam het gebouw in eigendom van de stad. Nadat in 1626 de laatste zuster was overleden, kreeg het enorme gebouw een functie als arsenaal. In 1933 kwam het leeg te staan. Verschillende eigenaren en bestemmingen kwamen en gingen. Langzaamaan raakte het complex in verval. Herbestemming bleek een kwestie van de lange - in dit geval zéér lange - adem. Maar het is gelukt! In september wordt het Arsenaal weer in gebruik genomen.

Windvisie voor Gelderland, Gelders Genootschap reageert

De Provincie Gelderland heeft onlangs de ‘Ontwerp-structuurvisie Windenergie Gelderland’ (Windvisie) ter inzage gelegd. Gelders Genootschap heeft van de ledengemeenten diverse vragen gekregen over eventuele plaatsing van windturbines in de provincie Gelderland met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit. Een goede aanleiding derhalve om onze zienswijze op de Windvisie naar voren te brengen.

De Erfgoedwet in de internetconsultatie

Het behoud en beheer van het erfgoed in Nederland is geregeld in verschillende specifieke wetten en regelingen, o.a. de Monumentenwet 1988, Wet tot behoud van cultuurbezit, Regeling materieel beheer museale voorwerpen 2013 e.d.

Door de jaren heen hebben alle typen erfgoed hun eigen regelingen en wetgeving gekregen, waardoor er versnippering is opgetreden en de samenhang niet echt aanwezig is. Wel is nu duidelijk dat alle wetten en regelingen aanpassing behoeven. Hierdoor is het nu mogelijk om één integrale erfgoedwet op te stellen waarin alle specifieke wetten en regelingen worden geïntegreerd. De komst van deze wet is al aangekondigd in de Museumbrief ‘Samen werken, samen sterker’ van de minister van OCW.

Het belang van certificering voor Gelders Genootschap

In de bouwwereld wordt het onderwerp certificering steeds prominenter. Inmiddels is het al enkele jaren mogelijk om een toets aan het Bouwbesluit te laten certificeren. Gemeenten kunnen deze toets dan uitbesteden aan hiertoe gecertificeerde bedrijven. Het is wellicht een kwestie van tijd voordat ook voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning een gecertificeerde toets wordt ontwikkeld. Dit is dan niet langer het exclusieve domein van de (gemeentelijke) overheid, maar van vele partijen waaronder private bedrijven.

Agenda

 
Cursus ‘Ruimtelijke kwaliteit: de gemeente als regisseur’

Gelders Genootschap organiseert in de periode oktober-november 2014 de cursus ‘Ruimtelijke kwaliteit: de gemeente als regisseur’. Deze cursus is speciaal opgezet voor (nieuwe) raadsleden, wethouders en burgemeesters van de 59 Gelderse en Limburgse ledengemeenten van Gelders Genootschap. Drie kwaliteitsthema’s staan centraal: gebouwde omgeving, cultuurhistorie, landschap en buitengebied.

 
Gelders Genootschap 95 jaar

Op woensdag 19 november a.s. organiseert Gelders Genootschap een jubileumsymposium ter gelegenheid van zijn 95-jarig bestaan. We zijn nog druk bezig met het samenstellen van het programma; dit zal worden georganiseerd rondom het thema ‘kleur’. Een thema dat zowel de historie als het heden van Gelders Genootschap goed representeert.

 
Verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert Boerenerfgoed Gelderland de Verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar.

Is uw boerenerf uniek? Of geniet u van het boerenerf van uw buurman? Kent u een ander prachtig en historisch boerenerf in uw omgeving? En beschouwt u dit buitengewone boerenerf als kanshebber voor de titel Gelders Boerenerf 2014?