@Beeldspraak Oktober 2015

 

wit

Even voorstellen Renée Koning

Op 17 augustus is Renée Koning in dienst getreden als directeur van het Gelders Genootschap. Zij volgt Kees van Esch op, die deze functie 20 jaar heeft vervuld en van wie wij op 30 september afscheid hebben genomen. Renée stelt zich graag even voor.

De liefde voor de kwaliteit, schoonheid en geschiedenis van stad en landschap heeft al van jongs af aan mijn grote belangstelling.

Trots op Apeldoorn

Wij werken in Apeldoorn als een overheid die van buiten naar binnen werkt. Een overheid die ruimte geeft aan ondernemers en aan tal van ontwikkelingen. Inspirerend en stimulerend willen wij zijn en tegelijkertijd aan de voorkant helder onder welke voorwaarden die ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Uitnodigingsplanologie, zoals je dat zo mooi noemt, wordt in de praktijk ondersteund door onze ‘kookboeken’. Dat is een nieuw instrument op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, waarbij we iedereen uitnodigen mee te werken aan een mooie en hoogwaardige inrichting van onze gemeente.

Excursies met de Raad van Brummen, Duiven en Geldermalsen

Onlangs vonden in meerdere gemeenten excursies met raadsleden plaats. Zo gingen de raadsleden van respectievelijk de gemeenten Geldermalsen, Duiven en Brummen in hun eigen gemeente op pad, onder leiding van adviseurs van het Gelders Genootschap / Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit mede vanwege het verschijnen van het jaarverslag 2014 van de CRK. Doel was om een aantal actuele (woning)bouwprojecten te bekijken waarbij ook aandacht was voor cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken.

Erfgoedwet vervolgd

Op 16 juni heeft de Tweede Kamer de Erfgoedwet unaniem aangenomen. Als gevolg van een aantal amendementen is de wet iets gewijzigd. Een belangrijke wijziging voor het onderdeel monumenten is het opnemen van een instandhoudingspassage. Hierin wordt aangegeven dat het onthouden van onderhoud dat nodig is voor de instandhouding van het monument verboden is. Dit geldt voor rijksmonumenten. Het is aan de gemeenten om een dergelijke passage op te nemen in de gemeentelijke erfgoedverordeningen.

Ruimtelijke Kwaliteit en Nul op-de-meter

Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een urgent vraagstuk. Dat ruimtelijke kwaliteit daar een essentieel onderdeel van is, onderkent ook Stroomversnelling. Recent hebben het Team Ruimtelijke Kwaliteit en de Stroomversnelling daarom een overeenkomst tot samenwerking gesloten.

Nationaal Monumenten Congres 2015

Op donderdag 12 november zal in Hilversum het Nationale Monumenten Congres worden gehouden. Het thema van 2015 is: Koers 2020, Werken aan vakmanschap en innovatie. In de ochtend worden enkele lezingen gehouden. ’s Middags wordt er in de fringe meetings gediscussieerd over verschillende onderwerpen.

Agenda

 
Langs IJssel en Berkel

Vandaag de dag wordt veel gesproken over verdienmodellen, nieuwe economische dragers, meer flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit zijn wensen die leven bij veel landgoedeigenaren teneinde dit bijzondere erfgoed in stand te houden voor volgende generaties.