@Beeldspraak September 2015

Vanwege een technische storing is afgelopen week onze digitale nieuwsbrief @Beeldspraak niet bij alle adressanten gearriveerd. Mogelijk is dat ook bij u het geval geweest. Om zeker te zijn dat u onze nieuwsbrief heeft ontvangen, sturen we deze daarom nogmaals. Mocht u de nieuwsbrief onverhoopt voor de 2e keer ontvangen, dan bieden we alvast onze excuses aan voor dit ongemak.

Met de jaarlijks Open Monumentendag in het vooruitzicht, is het goed om weer eens wat nadrukkelijker stil te staan bij erfgoed. Daar is naast ons jaarlijkse feestje ook alle aanleiding toe. Er komen nieuwe wetten aan die het karakter van de erfgoedzorg grondig zullen veranderen. De monumentenwet wordt onderdeel van de veel bredere erfgoedwet. Dat is meer dan een administratieve handeling: zo zal de vergunningverlening onderdeel van de eveneens nieuwe Omgevingswet gaan uitmaken. Daarmee wordt de toetsing van monumentenplannen een veel integraler aangelegenheid.

Het is natuurlijk fijn dat men in Den Haag meedenkt over de zorg voor ons cultureel erfgoed, maar belangrijker nog zijn de initiatieven die zich in gemeenteland afspelen. Zo moet erfgoed een rol spelen in de omgevingsplannen, staan burgers – zowel eigenaars als omwonenden – en hun belangen steeds centraler in het beleid en de uitvoering én verandert de erfgoedzorg zelf van karakter. Langzaam maar zeker worden dogma’s verlaten en wordt steeds preciezer gekeken naar de manier waarop erfgoed bijdraagt aan allerlei ambities: van recreatie en toerisme tot zorg en het sociale domein.

Gelders Genootschap begeleidt initiatiefnemers bij deze transitie en brengt de kansen in beeld om er met erfgoed iets van te maken. Niet met als doel alles maar voor eeuwig te bewaren, maar om te helpen bij het omzetten van erfgoedwaarde naar maatschappelijke waarde.

Simon van den Bergh
Sectormanager cultuurhistorie

……………………………….

Unieke kans voor eigenaren van leegstaande en vrijkomende panden

Gelders Genootschap voert haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Voor deze onderzoeken spreken we een rijkssubsidie aan die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70 % meefinanciert, waardoor de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek naar de mogelijkheden van zijn/haar object hoeft te financieren. De objecten hoeven niet perse een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object.

Download hier een voorbeeld de haalbaarheidsstudie van de kerk in Afferden

Meer informatie en aanmelden: Eva ter Braak

Bouwtechnische ondersteuning en restauratiebegeleiding

Kwaliteit in de uitvoering Iedereen vindt het belangrijk. Enerzijds omdat dan de investering een mooi resultaat oplevert, anderzijds omdat de besteding van gemeenschapsgeld goed wordt verantwoord. Controle op de uitvoering is een taak van de gemeente, zowel bij werkzaamheden aan gemeentelijke als rijksmonumenten.

Over eeuwige rust en voortdurende verandering

Begraafplaatsen stralen in de eerste plaats rust uit. Dit komt door de manier waarop we ons er gedragen, maar zeker ook door de aanleg. We praten er wat zachter, lopen er wat langzamer en zijn ons bewuster van de omgeving: geluiden vallen eerder op, kleuren lijken meer betekenis te hebben en het weer is van grotere invloed op je stemming.

Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening

Het borgen van cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening is een belangrijke pijler van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Na aanpassing van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) per 1 januari 2012 zijn gemeenten gehouden om cultuurhistorische waarden nadrukkelijk af te wegen bij het vaststellen van ruimtelijk beleid.

Plotseling veel werk,maar net te weinig capaciteit?

Het gebeurt regelmatig in gemeenteland. Alle bouwaanvragen komen tegelijk binnen en een medewerker is zojuist met een sabbatical, zwangerschapsverlof, of in het kader van een reorganisatie al vertrokken naar een andere afdeling terwijl de vrijgekomen vacature nog niet ingevuld is. Gelders Genootschap helpt haar leden regelmatig in zulke gevallen.

Financiële ondersteuning voor monumenteneigenaren

Voor verreweg de meeste monumenteneigenaren is hun bezit in de eerste plaats hun woon- of bedrijfsgebouw. Instandhouding daarvan is voor hen een vanzelfsprekendheid, zoals voor vrijwel alle eigenaren van onroerend goed. Je wilt immers graag dat je pand bruikbaar is en zijn waarde behoudt.

Quick scan voor de verduurzaming van monumenten

Instandhouding van monumenten is op zichzelf duurzaam, maar dit betekent nog geen lagere energierekening! Monumenten hebben vaak fraaie en bijzondere detaillering, zowel aan de binnen- als buitenzijde. Het toevoegen van dubbele beglazing, isolatie en zonnepanelen e.d. kan grote gevolgen hebben voor de waarde en uitstraling van een monument.

Landgoederen en buitenplaatsen als levende ensembles

Landgoederen en buitenplaatsen zijn levende organismen, die belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden bevatten. Waarden die op duurzame wijze in stand gehouden moeten worden. ‘De grootste dreiging van de cultuur- en natuurmonumenten, die de buitenplaatsen zijn,’ zo schreef een bevlogen Henri van der Wyck in 1988 in Atlas van Gelderse Buitenplaatsen, deel Veluwe ‘dat is de dynamiek van onze tijd.

Herbestemming

Leegstand is een veel voorkomend en diffuus probleem in de meeste Gelderse gemeenten. Soms gaat het om een enkele maar markante kerk op andere plekken gaat het om hele rijen winkelpanden. Gemeenten weten vaak niet waar te beginnen. Gelders Genootschap helpt graag bij het ontwikkelen van een visie op leegstand.

Agenda