Doesburg en de Omgevingswet

Ook Doesburg bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet, die vooralsnog in 2019 in werking treedt. Dit doen wij op basis van een vastgesteld plan van aanpak ‘Implementatie Omgevingswet’. Voor dit jaar staat de impactanalyse op de agenda en worden de bestuurlijke uitgangspunten (ambities) geformuleerd. Aan de hand van het bestuurlijk ambitieniveau (of de koersbepaling) wordt de verdere implementatie van de wet vormgegeven. Daarmee worden de omvang en intensiteit van de eventuele veranderingen in de organisatie en werkprocessen ook duidelijker. De uitgesproken ambitie bepaalt niet alleen het verdere inhoudelijke proces, maar verhoudt zich ook tot de organisatie en de middelen die beschikbaar moeten worden gesteld.

De in het voorjaar vastgestelde Nota Ruimtelijke Kwaliteit die door het Gelders Genootschap is opgesteld is hiervan een concreet voorbeeld. De nota beschrijft duidelijk de bestuurlijke ambities voor de fysieke leefomgeving en ook het toetsingskader voor de beoordeling van initiatieven. Dus zowel delen voor de Omgevingsvisie als voor het Omgevingsplan staan geïntegreerd in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van Doesburg.

Ook de vorig jaar vastgestelde (digitale) ruimtelijke structuurvisie beschrijft de nodige ambities. Met deze structuurvisie hebben wij een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie al vastgesteld. Andere onderdelen van de Omgevingsvisie- zoals het beleidskader voor op te stellen programma’s en het Omgevingsplan- worden verankerd in een ‘Omgevingsvisie light’. Daarmee bedoelen wij dat we niet alles opnieuw gaan doen, maar gebruik maken van het beleid dat er al is. Onze Omgevingsvisie zal dus in eerste aanleg bestaan uit het samenvoegen van bestaand beleid voor de fysieke leefomgeving en daar waar nodig (bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid in de fysieke leefomgeving) maken we nieuw beleid.

Uitgangspunt bij nieuw op te stellen beleid is het ‘Ja-mits’ principe. Een goed voorbeeld hiervan is de discussie in de raad over het toestaan van zonnepanelen binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg en bij monumenten. Aanvankelijk lag de nadruk op het verbieden hiervan (‘nee, tenzij’). In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is dat nu echter omgekeerd: het is toegestaan indien er aan een aantal geformuleerde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn, het rekening houden met de cultuurhistorische waarden van het object en het niet zichtbaar zijn vanaf het openbare gebied. Dit is nu helder en duidelijk verwoord in de nieuwe Nota Ruimtelijk Kwaliteit van Doesburg 2017.

Wij constateren dat vooral in relatie tot de Omgevingsvisie de gemeenteraad aan zet is. Deze bepaalt het ambitieniveau en zit aan de knoppen zoals wij dat zeggen. Het is dus belangrijk om de raad aan de voorkant mee te nemen. Ik ben benieuwd hoe raadsleden daarover denken. Wellicht zou in een volgende @Beeldspraak een raadslid aan het woord gelaten kunnen worden. Ik wens u allen veel wijsheid toe bij het implementeren van de Omgevingswet.

Ellen Mulder-Metselaar Wethouder Doesburg