Cultuurhistorie kom Winterswijk

Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan voor het merendeel van de bebouwde kom heeft Gelders Genootschap in 2011 in opdracht van de gemeente Winterswijk een aanvullende inventarisatie verzorgd van de cultuurhistorische waarden. Daarin zijn meegenomen:
- karakteristieke panden, objecten en kleine ensembles;
- historisch-stedenbouwkundige structuren (met name woongebieden);
- waardevolle landschappelijke structuren en groenelementen, zoals lanen en linten, beekdal, plantsoenen en parken, begraafplaatsen.
Het gaat daarbij niet om de reeds beschermde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar juist om de vele objecten en structuren die deze status niet - of nog niet - hebben en die toch zo waardevol zijn dat de gemeente Winterswijk er zorgvuldig mee om wil blijven gaan.

Met de inventarisatie beschikt de gemeente over een volledig overzicht van de cultuurhistorische waarden binnen het bestemmingsplangebied tot omstreeks 1965. De opgenomen objecten en structuren zijn alle in een tabel opgenomen en voorzien van een foto, korte omschrijving en waardering op basis van een aantal criteria. De resultaten van de inventarisatie zijn tevens inzichtelijk gemaakt op een digitale waardenkaart (ARCGIS) waarvan de onderliggende gegevens (shapefiles) ook voor de gemeente beschikbaar zijn. In enkele sessies is met de gemeente overleg gevoerd over de vertaling van de waarden naar het bestemmingsplan. Daartoe zijn waar nodig de waarden in zo concreet mogelijke termen nader getypeerd.
De meest waardevolle objecten en structuren binnen de inventarisatie komen in aanmerking voor nadere bescherming. De inventarisatie kan desgewenst tevens worden gebruikt als vertrekpunt voor de selectie van de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten.