Objectieve kijk op intensieve veehouderij Siebengewald

Een objectieve kijk op nieuwe intensieve veehouderijbedrijven in Siebengewald.
Gelders Genootschap heeft voor de Noord-Limburgse gemeente Bergen (kern Siebengewald) gewerkt aan een onderdeel van de Milieu Effect Rapportage (MER), die is gemaakt voor het landbouwontwikkelingsgebied Siebengewald.

In de door het Rijk aangewezen Landbouwontwikkelingsgebieden is plaats vrijgemaakt voor nieuwe intensieve veehouderijbedrijven. De grote schuren en stallen die daarbij horen hebben veel impact op de beleving van het landschap, zeker wanneer ze in open gebied worden gebouwd. Hierbij zijn de effecten van het bouwen van nieuwe bedrijven op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden onderzocht en beoordeeld.

In een MER worden alle aspecten beoordeeld die zowel ruimtelijk als qua milieuhinder in een gebied spelen. Voor de onderdelen landschap en cultuurhistorie geldt dat  elke waarde die in het gebied hieraan wordt toegekend,  navolgbaar inzichtelijk gemaakt moet worden. Dat betekent dat zo’n gebied zorgvuldig in kaart wordt gebracht.  Hoe zag het er vroeger uit en wat zijn kwaliteiten die door de tijd heen bewaard zijn gebleven of juist ontwikkeld zijn? Aan de hand van veldwerk en de analyse van landschap en cultuurhistorie zijn criteria voor het landbouwontwikkelingsgebied in Siebengewald opgesteld. Met deze criteria kan worden beoordeeld of het inpassen van de intensieve veehouderijbedrijven afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebied, of dat dit juist kan bijdragen om de kwaliteiten in het gebied te versterken. Zo zijn alle scenario’s waarin een bedrijf wordt gepland op een archeologisch monument negatief beoordeeld, terwijl scenario’s waarin een bedrijf wordt  gepland in een half besloten landschap, een positief oordeel kregen.  In totaal gebeurde dit voor vijf verschillende groeiscenario’s, waarna het  meest ideale scenario is bepaald.

 

Meer informatie: Annemiek Weijs