Haalbaarheidsonderzoeken

Gelders Genootschap voert haalbaarheidsonderzoeken uit naar de herbestemmings- en nevenbestemmingsmogelijkheden van allerlei soorten objecten. Voor deze onderzoeken spreken we een rijkssubsidie aan die het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor 70 % meefinanciert, waardoor de eigenaar nog maar 30% van het onderzoek naar de mogelijkheden van zijn/haar object hoeft te financieren. De objecten hoeven niet perse een monumentale status te hebben, maar moeten wel door de gemeente worden gewaardeerd als cultuurhistorisch waardevol object. Hieronder vindt u informatie over deze rijksregeling.

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten: Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober 2015 weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.

Heeft u een object in uw bezit dat dringend om een herbestemming vraagt of wilt u meer informatie over de subsidieregeling en de mogelijkheden van een haalbaarheidsonderzoek, neemt u dan contact op met: Eva ter Braak